pbcm.jpg

I- Văn phòng Sở ( bao gồm: Tổ chức, Văn phòng,  pháp chế, Cải cách hành chính, Bộ phận một cửa; thực hiện Quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm-chống lãng phí, phòng cháy chữa cháy; dân quân tự vệ; thi đua khen thưởng).
1. Văn phòng Sở: Có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở  thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động của Sở; tổ chức thực hiện công tác  rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội; phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực của Ngành; Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung của Chương trình Cải cách hành chính của UBND tỉnh; Qui chế dân chủ; phòng cháy chữa cháy; dân quân tự vệ; thi đua khen thưởng;
 
2.  Văn phòng Sở có nhiệm vụ:
A- Công tác tổ chức:
1. Nghiên cứu trình Lãnh đạo Sở chương trình, kế hoạch năm năm và hàng năm về công tác tổ chức, cán bộ của các đơn vị thuộc Sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ.
2. Về công tác tổ chức, biên chế: Nghiên cứu, trình Giám đốc Sở về:
a)  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở;
b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thẩm định và trình Sở các đề án thành lập, giải thể, sáp nhập, tổ chức lại đối với tổ chức sự nghiệp  thuộc Sở;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xét  phân hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế hành chính và phân bổ biên chế hành chính đối với các đơn vị giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước; xây dựng định mức biên chế đối với các  đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thẩm định biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định.
3. Về công tác cán bộ: Nghiên cứu, trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện:
a) Kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ của Sở;
b) Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức  lãnh đạo quản lý, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ;
c) Xây dựng các quy chế về công tác cán bộ: Quy chế đánh giá, quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế nâng bậc lương; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ và các quy chế khác trong công tác cán bộ theo quy định của pháp luật;
d)  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cụ thể hóa tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Sở và người đứng đầu cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo qui định;
đ) Đề xuất việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập ở trong và ngoài nước  theo quy định của Nhà nước;
e).Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan Hướng dẫn qui trình, thủ tục và thẩm định, trình Bộ  cấp thẻ Thanh tra viên lao động theo qui định.
g) Tham mưu các quyết định của Sở trong công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định.
4. Về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở:
a) Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành quản lý theo qui định;
b) Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở;
c) Nhu cầu đào tạo, phân bổ chỉ tiêu đào tạo đối với các phòng, đơn vị trực thuộc, kiểm tra việc triển khai thực hiện theo phân cấp;
5. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo đối với các đơn vị thuộc Sở.
6. Hướng dẫn xây dựng và kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế hoạt động của các đơn vị thuộc Sở.
7. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo qui định.
 
B- Công tác Văn phòng:
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng tuần của Sở; đôn đốc, theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Tỉnh, Sở phê duyệt;
2. Giúp Giám đốc làm đầu mối tổ chức các hoạt động phối hợp với Sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định trong công tác lao động, người có công và xã hội;
3. Thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý về hoạt động chỉ đạo điều hành theo quy định;
4. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị hành chính; phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc hàng tuần, hàng ngày của Lãnh đạo Sở.
5. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Sở; kiểm tra thể thức và thủ tục văn bản trong việc trình Lãnh đạo Sở duyệt, ký và ban hành văn bản hành chính theo quy định của Nhà nước;
6. Bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của cơ quan: quản lý chế độ làm việc, sinh hoạt và hội nghị theo quy định của Nhà nước và của Sở.
7. Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống cháy - nổ,  tổ chức công tác dân quân, tự vệ cơ quan Sở. Theo dõi công tác phụ trách xã trọng điểm theo phân công của Tỉnh ủy.
8. Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan Sở theo quy định.
9. Về Thi đua – Khen thưởng
a)  Trình Lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng; xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động, Thương binh và xã hội; xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với đơn vị và cá nhân thuộc Sở;
b) Trình Sở xét đề nghị các Bộ, ngành và UBND tỉnh tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với đơn vị và cá nhân thuộc Sở (kể cả khen thư­ởng thành tích kháng chiến);
c) Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.
10. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền; giúp Sở theo dõi và tổ chức cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân theo quy định của Nhà nước và của Sở.
11. Phối hợp với Công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan Sở theo chế độ, chính sách của Nhà nước và của Sở.
 
C – Công tác pháp chế:
1 Công tác xây dựng văn bản:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lấy ý kiến trình UBND tỉnh ban hành các văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;  tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản do các đơn vị khác thuộc Sở soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở;
c) Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do  các Bộ, Tỉnh, cơ quan thuộc tỉnh hoặc các địa phương lấy ý kiến.
2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;
3. Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do  Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định;
b) Trình Giám đốc Sở những văn bản quy định có dấu hiệu trái với các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành theo quy định của pháp luật.
4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật:
a) Phối hợp với các đơn vị trình Lãnh đạo Sở kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lao động, người có công và xã hội;
b) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật sau khi được phê duyệt;
c) Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, người có công và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật trong ngành;
5- Tham gia nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phân công của Sở.
 
D- Công tác Cải cách hành chính:
1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị, các ngành xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Ngành, hệ thống hóa biểu mẫu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, qui định thời gian giải quyết; hiện đại hóa hành chính và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.
          2. Phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc theo cơ chế “ một cửa” đối với công việc của ngành và “ một  cửa liên thông” đối với giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng, đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công.
 
Đ- Công tác thực hiện Quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm-chống lãng phí:
1. Xây dựng chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Qui chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan và đơn vị trực thuộc và các huyện, thị xã, thành phố theo qui định.
 2. Giúp Giám đốc Sở làm đầu mối theo dõi công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục  ý thức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  và Qui chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị trực thuộc và các huyện, thị xã, thành phố theo qui định;
3. Thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý về hoạt động chỉ đạo điều hành theo quy định;
E- Công tác Bình đẳng giới:
1. Xây dựng và  trình  Lãnh đạo Sở :
 Chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; chủ trì, phối hợp với các đơn vị , các tổ chức ở  tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch, mục tiêu, biện pháp đã được phê duyệt.
2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.  Hướng dẫn thực hiện về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật;
3. Thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới; Thống kê thông tin, số liệu về bình đẳng giới trong phạm vi của tỉnh theo qui định của Pháp luật.
4. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học trong lĩnh vực bình đẳng giới.
5. Sơ kết, tổng kết, báo cáo, đánh giá hàng năm và theo định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới theo qui định của pháp luật.
6. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

Ngoài ra, Văn phòng thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
         
II- Phòng Kế hoạch – Tài chính:
1-  Phòng Kế hoạch - Tài chính:  Có trách nhiệm  giúp Giám đốc Sở quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê, tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản được phê duyệt, các chương trình, dự án và nghiên cứu khoa học của Sở  theo quy định của pháp luật.
2- Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ sau:
2.1. Nghiên cứu, xây dựng và tổng hợp trình Lãnh đạo Sở:
a) Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện  công tác về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;
b) Quy hoạch, kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí dài hạn, hàng năm cho các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, chương trình, dự án, đề án, đề tài khoa học
ứng dụng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Sở quản lý.
2.2. Trình Lãnh đạo Sở các văn bản quy phạm pháp luật đã được Bộ, Tỉnh giao về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản và nghiên cứu khoa học ứng dụng trong phạm vi quản lý.
2.3. Trình Lãnh đạo Sở phân khai Kế hoạch và giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí, các chương trình, dự án (trong và ngoài nước) thuộc Sở. Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách sau khi được Bộ, Tỉnh phê duyệt cho Sở, đơn vị thuộc sở và các địa phương.
2.4. Quản lý, kế toán, quyết toán các nguồn tài chính và tài sản theo trách nhiệm đơn vị dự toán cấp I của Tỉnh đối với nguồn ngân sách và kinh phí trung ương ủy quyền, viện trợ quốc tế, thu sự nghiệp, các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
2.5. Tổ chức thẩm định và trình Giám đốc phê duyệt dự án, thiết kế dự toán, đấu thầu, thanh toán, quyết toán, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đối với các chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền do Bộ, Tỉnh giao; tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng theo quy định; phê duyệt, thông báo một số nội dung của dự án đầu tư theo phân cấp quản lý đầu tư xây dựng và ủy quyền của Bộ, của Tỉnh, các tổ chức.
2.6. Là đầu mối giúp Giám đốc Sở quản lý các chương trình, các dự án, các khoản viện trợ bằng tiền, bằng hiện vật.
2.7 Về công tác thống kê:  Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, các địa phương thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp theo quy định của Bộ, Tỉnh và qui định của Pháp lệnh Kế toán - thống kê;
2.8. Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực được phân công; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.
2.9. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các quy định của Nhà nước, của Tỉnh về công tác tổng hợp, quy hoạch, thống kê, tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản và nghiên cứu khoa học trong phạm vi quản lý của Sở.
2.10. Xây dựng chương trình công tác quý, sáu tháng và năm của Sở; tổng hợp, đánh giá, báo cáo tổng kết công tác định kỳ và đột xuất các lĩnh vực của ngành theo qui định.
2.11. Thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng; tham gia đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo qui định của Ngành.
 
Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 
III-  Phòng  Lao động - Việm làm (bao gồm: Lao động - Tiền lương, Việc làm,  bảo hiểm xã hội, An toàn lao động )
1-Phòng Lao động - Việc làm : Có trách nhiệm  giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, tiền công, việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, tranh chấp lao động và đình công trong khu vực sản xuất, kinh doanh và bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện) theo quy định của pháp luật và công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động theo quy định.
2- Phòng Lao động - Việc làm  có nhiệm vụ sau:
A- Về Lao động – Tiền lương:
1. Xây dựng và  trình Lãnh đạo Sở:
a) Chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án  về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công, tranh chấp lao động và đình công trong phạm vi quản lý nhà nước của Ngành;
b) Về lao động
- Hướng dẫn thực hiện Hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể; quy trình thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể;
- Hướng dẫn qui trình Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
- Tham gia sắp xếp doanh nghiệp nhà n­ước; chính sách hỗ trợ đối với lao động trong sắp xếp lại doanh nghiệp nhà n­ước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp bị giải thể.
c) Về tiền lương, tiền công:
- Phối hợp các ngành thẩm định tiền lương, tiền công đối với người lao động và viên chức lãnh đạo quản lý trong doanh nghiệp nhà nước;
- Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền công đối với lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước;
- Hướng dẫn và kiểm tra về nguyên tắc,  phương pháp xây dựng định mức lao động, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước;
- Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, tiền công trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, các tổ chức (bao gồm cả hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân), cá nhân có sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;
-  Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với lao động đặc thù (lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động là người tàn tật, lao động chưa thành niên và lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao).
d) Về quan hệ lao động:
- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện việc tổ chức và hoạt động của tổ chức giải quyết tranh chấp lao động và đình công, như  Hội đồng hoà giải cấp cơ sở, hoà giải viên...
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình về tranh chấp lao động và đình công;
- Đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, ngăn ngừa tranh chấp lao động và đình công.
2. Tổ chức điều tra  mức tiền lương, tiền công bình quân của các ngành nghề, vùng và từng địa phương trên thị trường lao động.
3. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định của nhà nước về lao động, tiền lương, tiền công; xây dựng quan hệ lao động lành mạnh; giải quyết tranh chấp lao động và đình công.
4. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về lao động, tiền lương, giải quyết tranh chấp lao động và đình công .
5. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về lao động, tiền lương, giải quyết tranh chấp lao động và đình công.
6. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Hội đồng trọng tài lao động cấp Tỉnh.
 
B- Về Việc làm:
1. Nghiên cứu, xây dựng trình  Lãnh đạo Sở :
a) Chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về việc làm, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp;
b) Việc làm và thị trường lao động:
- Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm mới;
- Chính sách hỗ trợ tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân;
- Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề nghị chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho đối tượng đặc thù (chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi, phụ nữ, người có chuyên môn kỹ thuật cao...), lao động làm việc tại địa bàn tỉnh, lao động dịch chuyển từ địa bàn khác đến;
- Quy hoạch mạng lưới  tổ chức giới thiệu việc làm trên địa bàn;
- Hướng dẫn điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;
- Thực hiện các dự án và các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm;
d) Về bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động
- Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp;
- Quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và phối hợp, theo dõi lao động trên địa bàn tỉnh làm việc tại nước ngoài
- Kiểm tra, cấp sổ lao động, quản lý và sử dụng sổ lao động;
2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ, Tỉnh về việc làm, thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp; hoạt động giao dịch việc làm, nghiệp vụ của các cơ sở giới thiệu việc làm;  thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo qui định.
3. Tổ chức hệ thống dự báo và thông tin thị trường lao động, thu thập, quản lý
và cung cấp cơ sở dữ liệu thị trường lao động.
4. Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổng kết, đánh giá các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về tạo việc làm, giải quyết việc làm, chương trình việc làm, bảo hiểm thất nghiệp.
5. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực được phân công; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.
6. Tham gia nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về việc làm, phát triển thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp theo phân công của Sở.
7. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về việc làm, phát triển thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp.
 
C- Bảo hiểm xã hội:
1. Xây dựng và trình Lãnh đạo Sở:
a) Chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội;
b) Hướng dẫn thực hiện Cơ chế, chính sách, pháp luật về:
- Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất;
- Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ: hưu trí và tử tuất.
c) Quy định chế độ thông tin, báo cáo về bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị, tổ chức theo qui định.
2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Tỉnh về bảo hiểm xã hội.
3. Tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về bảo hiểm xã hội theo qui định.
4. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về bảo hiểm xã hội.
 
D- Về An toàn Lao động:
1. Nghiên cứu, xây dựng trình Lãnh đạo Sở:
a) Chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án  về an toàn lao động, bảo hộ lao động;
b) Về công tác bảo hộ lao động
- Hướng dẫn đơn vị sản xuất kinh doanh trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;
- Phân loại tiêu chuẩn lao động theo điều kiện lao động;
- Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động;
- Kiểm tra việc bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
- Hướng dẫn và kiểm tra chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động;
d)  Về an toàn lao động và quy chuẩn kỹ thuật an toàn
- Hướng dẫn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động theo qui định;
- Công bố Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;
- Hướng dẫn về thủ tục đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo qui định;
- Hướng dẫn và  kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;
- Công bố Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động;
- Thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;
2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước về an toàn lao động, bảo hộ lao động.
3. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn lao động, bảo hộ lao động; tổ chức cập nhật, thống kê, báo cáo về tai nạn lao động.
4. Tổ chức huấn luyện an toàn lao động đảm bảo điều kiện tổ chức hoạt động huấn luyện; huấn luyện viên tham gia huấn luyện an toàn lao động; nội dung huấn luyện về an toàn lao động.
5. Hướng dẫn, kiểm tra các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã được cácTrung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn thực hiện.
6. Thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng; tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về an toàn lao động, bảo hộ lao động .
7. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về an toàn lao động, bảo hộ lao động.

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 
IV- Phòng Dạy nghề:
1- Phòng Dạy nghề: Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Dạy nghề  theo quy định của pháp luật.
2- Phòng Dạy nghề có nhiệm vụ sau:
2.1. Xây dựng và trình Lãnh đạo Sở:
a-  Chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án  về Dạy nghề phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của khu vực trong từng thời kỳ;
- Quy hoạch mạng lưới  cơ sở dạy nghề trên địa bàn;
b-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các ngành  đề xuất chế độ hỗ trợ đối với người học nghề đặc thù như học viên là người dân tộc thiểu số, người nghèo, người tàn tật,…. ; Và hình thức ưu đãi đối với các đơn vị, doanh nghiệp nhận đào tạo và giải quyết việc làm cho  lao động là người dân tộc thiểu số, người nghèo, người tàn tật,….
c- Quản lý, hướng dẫn sử dụng các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về dạy nghề;
d-  Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dạy nghề.
2.2-  Hướng dẫn điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của các Trường, trung tâm, cơ sở dạy nghề; tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề, danh mục nghề đào tạo, mục tiêu, chương trình, nội dung,  phương pháp đào tạo, tiêu chuẩn trường lớp, qui chế thi tuyển, qui chế cấp các văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên ở các loại cơ sở đào tạo phù hợp với qui định của Nhà nước.
2.3-  Tham gia nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực được phân công; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý.
2.4- Tổ chức nghiên cứu khoa học trong công tác đào tạo nghề, tổng kết, phổ biến, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong đào tạo nghề và kinh nghiệm đào tạo nghề.
2.5. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Tỉnh về Dạy nghề.

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
               
V- Phòng Người có công:
1- Phòng Người có công: Có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công theo quy định của pháp luật.
2- Phòng Người có công có nhiệm vụ sau:
2.1. Xây dựng và trình Lãnh đạo Sở:
a) Chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về người có công;
b) Quy hoạch, hướng dẫn thực hiện xây dựng nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ. Quy định về công tác quản lý nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ; Quy chế quản lý và hoạt động của Nhà tang lễ.
c) Hướng dẫn chế độ, định mức, phương thức trang cấp chân, tay giả, dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp cho người có công với cách mạng.
2.2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác người có công.
2.3. Hướng dẫn, chỉ đạo công tác quy tập, tiếp nhận hài cốt liệt sỹ, thông tin về mộ liệt sỹ.
2.4. Tổ chức cập nhật, quản lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thống kê số lượng đối tượng người có công theo qui định;
2.5. Phối hợp quản lý, quyết toán kinh phí theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công.
2.6. Phối hợp với các  ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Chủ trì, phối hợp với các ngành đề xuất cơ chế đối với các thành phần kinh tế để đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người có công;
2.7. Tuyên truyền, vận động, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các điển hình tiên tiến và công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực người có công.
2.8. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp Tỉnh.
2.9. Tổng kết đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực người có công;
2.10 Thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng; tham gia đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo qui định.

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 
VI-  Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
1- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật.
2- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em có nhiệm vụ sau:
2.1- Xây dựng và trình Lãnh đạo Sở:
a) Chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các dự án, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
b) Hướng dẫn các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trừ các chế độ, chính sách đối với trẻ em thuộc trách nhiệm Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng chống tệ nạn xã hội);
c) Hướng dẫn Danh  mục nghề, công việc cấm sử dụng lao động trẻ em và danh mục công việc được sử dụng lao động trẻ em.
d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị hành hạ, ngược đãi; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em (bao gồm  nhiệm vụ trẻ em ở phòng BTXH, phòng-chống TNXH chuyển sang);
e) Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp trẻ em; hướng dẫn quy chế, tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, tổ chức hoạt động và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở trợ giúp trẻ em; thủ tục tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào cơ sở trợ giúp trẻ em và từ cơ sở trợ giúp trẻ em về gia đình, cộng đồng.
2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo nhiệm vụ được phân công .
2.3. Thực hịên nhiệm vụ làm cơ quan Thường trực  phối hợp với các  ngành, các địa phương, các đoàn thể và các tổ chức khác trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các chương trình, dự án, kế hoạch và mô hình về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.
2.4. Phối hợp với các đơn vị , các ngành, các địa phương, các đoàn thể và các tổ chức khác trong việc tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện các qui định về bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo qui định.
2.5. Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật , tổng kết, đánh giá, nhân rộng các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
2.6. Tổ chức cập nhật, thống kê đối tượng trẻ em quản lý theo qui định.
2.7. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành; chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, cộng tác viên, tình nguyện viên trong lĩnh vực được phân công; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.
2.8. Giúp Lãnh đạo Sở  thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
2.9. Thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
2.10. Tổng hợp, báo cáo thường xuyên và đột xuất về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định.
2.11. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Quỹ  Bảo trợ trẻ em cấp Tỉnh.

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 
VII-  Phòng Bảo trợ xã hội ( bao gồm: Giảm nghèo, Bảo trợ xã hội)
1- Phòng Bảo trợ xã hội: Có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người tàn tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh theo quy định; công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy và phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi trách nhiệm
của Sở trên địa bàn tỉnh  theo quy định.
 
2- Phòng  Bảo trợ xã hội có nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng  và trình Lãnh đạo Sở:
a) Chương trình,  kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về người tàn tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo;
b) Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo trên phạm vi địa bàn tỉnh và từng vùng;
c) Hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách:
- Chế độ, chính sách đối với người tàn tật, người cao tuổi;
- Chế độ, chính sách trợ giúp thường xuyên, đột xuất đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;
- Chế độ, chính sách trợ giúp người nghèo, người có thu nhập thấp;
d) Quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội;
đ) Hướng dẫn Điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của các cơ sở Bảo trợ xã hội; thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội và từ cơ sở Bảo trợ xã hội trở về gia đình, cộng đồng;
g) Hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện Hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá về người tàn tật, người cao tuổi,  đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo;
2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ, Tỉnh về người tàn tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định.
3. Tham gia nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành; chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.
4. Cập nhật, thống kê số lượng các đối tượng quản lý theo qui định.
5. Tổng kết, đánh giá, nhân rộng các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực được giao; tham gia công tác tuyển truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo qui định;
6. Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực được giao.
7. Thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng; tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức về người tàn tật, người cao tuổi, bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo qui định.
8. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp Tỉnh.
9. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công.
 
VIII- Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội có nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng và trình Lãnh đạo Sở:
a) Chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về phòng, chống
tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và phòng, chống HIV/AIDS;
b) Hướng dẫn thực hiện các Chương trình, kế hoạch, chế độ, chính sách và giải pháp về:
- Phòng ngừa tệ nạn mại dâm;
- Cai nghiện, phục hồi và quản lý người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở tập trung và cộng đồng;
- Phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS cho các đối tượng theo quy định;
- Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về;
c) Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục lao động xã hội ( cơ sở quản lý người nghiệm ma tuý, người bán dâm, người sau cai nghiện ma tuý);
d) Hướng dẫn các qui định về Điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục lao động xã hội; thủ tục nhận đối tượng vào cơ sở giáo dục lao động xã hội và từ cơ sở giáo dục lao động xã hội về gia đình, cộng đồng;
đ) Thẩm định trình UBND tỉnh việc cấp, thu hồi giấy phép của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;
e) Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Quy trình, nội dung, chương trình giáo dục, dạy nghề; tạo việc làm, lao động sản xuất; hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện, tái phạm cho các đối tượng;
g) Phối hợp với các ngành đề xuất các giải pháp thực hiện xã hội hóa hoạt động cai nghiện ma túy.
2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ, của Tỉnh về hỗ trợ hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và phòng, chống HIV/AIDS; tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về theo qui định.
3. Thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật theo qui định của pháp luật.
4. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức trong lĩnh vực được phân công; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý;
5. Tổ chức cập nhật, thống kê đối tượng quản lý theo qui định.
6. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo qui định.
7. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn mại dâm của Tỉnh; thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng chống HIV/AIDS và công tác phòng chống tội phạm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện nhiệm vụ Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178.
8. Sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các phong trào, mô hình tiên tiến; báo cáo định kỳ và đột xuất trong lĩnh vực được phân công.

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 
VIII- Thanh tra Sở. (Bao gồm công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo).
 
1- Phòng Thanh tra: Có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh; thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc quyền  quản lý của Ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đơn vị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật
 
2-  Phòng Thanh tra có nhiệm vụ sau:
2.1. Nghiên cứu, đề xuất cho Lãnh đạo Sở để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội.
2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh theo qui định:
a) Thanh tra nhà nước về lao động
- Thanh tra việc chấp hành các quy định về chính sách lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động;
- Tổ chức và hướng dẫn khai báo, điều tra tai nạn lao động và những vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh lao động;
- Tham gia xây dựng và hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật.
b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với người có công, bảo hiểm xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, bảo trợ xã hội, chính sách giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội;
c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước thanh tra chuyên ngành về dạy nghề, đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2.3. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
2.4. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
2.5. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật
của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiến nghị hủy bỏ quyết định trái pháp luật về lao
động, người có công và xã hội khi có đủ căn cứ cho rằng hành vi hoặc quyết định đó gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
2.6. Thực hiện cơ chế  “Một cửa“ trong việc tiếp công dân, xử lý thư, đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
2.7. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
2.8. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở, các địa phương  thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 2.9. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành lao động, người có công và xã hội đối với thanh tra các  huyện, thị xã, thành phố về lao động, người có công và xã hội.
2.10. Thanh tra đột xuất và tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Nhà nước, của Bộ, Tỉnh, ngành liên quan khi được Giám đốc Sở giao.
2.11. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới theo qui định của pháp luật.
2.12. Phối hợp với các đơn vị liên quan  thẩm định để trình Bộ  cấp thẻ Thanh tra viên lao động theo qui định.
2.13. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia phổ biến giáo dục pháp luật theo qui định.
2.14. Tổng hợp, báo cáo Bộ, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định; tổng kết kinh nghiệm, nghiệp vụ thanh tra lao động, người có công và xã hội.

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 
ICT.png

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Rcom Sa Duyên -  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai
ĐC: 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai - Email: sldtbxh@gialai.gov.vn- ĐT: 0269.3824.462 - Fax: 0269.3828.316 
Giấy phép số: 06/GPTTĐT-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.